Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Happy Lifestyle 4U en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Happy Lifestyle 4U en de klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kunt u online kennis nemen van deze algemene voorwaarden en/of de deze algemene voorwaarden downloaden als pdf bestand.
3. In het geval van een dienstenovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden bijgesloten bij de offerte.

HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De afbeeldingen van de aangeboden producten in de webshop zijn waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Happy Lifestyle 4U niet.

DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief bezorgkosten.
3. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar zonder reis- en transportkosten. Tenzij anders is overeengekomen.

BETALING
1. Indien u ervoor gekozen heeft om geen gebruik te maken van Ideal, dient u het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, over te maken op IBAN NL44 RABO 0301 6713 97 t.n.v Happy Lifestyle 4U o.v.v. het bonnummer.
2. Indien u zich niet houdt aan de onder punt 1 genoemde termijn behoudt Happy Lifestyle 4U zich het recht voor om de bestelling te annuleren.
3. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dient u de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Deze termijn vangt aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Maar dient in ieder geval betaald te zijn voor het aanvangen van de dienst.
4. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Happy Lifestyle 4U te melden.

LEVERING EN UITVOERING
1. Happy Lifestyle 4U neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot levering van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Happy Lifestyle 4U bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
3. Happy Lifestyle 4U zal de bestellingen uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien Happy Lifestyle 4U hier niet aan kan voldoen heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding zal Happy Lifestyle 4U het bedrag dat de consument heeft betaald voor niet geleverde goederen of diensten terugbetalen.
5. Voor de kosten van bezorging voor woondecoratie worden de geldende tarieven van PostNL of Kiala gehanteerd.
6. U heeft via de webwinkel de mogelijkheid om de producten zelf af te halen in Lelystad. Om ervoor te zorgen dat de producten voor u klaar staan, dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 06-10878513 of via de mail info@happylifestyle4u.nl.
7. Meubels dienen bij voorkeur te worden afgehaald. Bezorgen is mogelijk, echter tegen vergoeding.
8. Producten die worden afgehaald dienen bij voorkeur via Ideal of overmaking vooraf te worden betaald. Contante of pinbetaling bij afhalen is ook mogelijk.
9. Meubels die op verzoek worden bezorgd dienen altijd vooraf te worden betaald.

DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod heeft geaccepteerd en voldaan heeft aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als u het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, ontvangt u per mail een bevestiging. Zolang u deze mail niet hebt ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden.
3. Happy Lifestyle 4U zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de klant de volgende documenten beschikbaar stellen:
a. Een factuur;
b. De algemene voorwaarden.

OPZEGGING EN VERLENGING
1. Opzeggingen van overeenkomsten tot het maandelijks leveren van tijdschriften, dient u minimaal één maand voor het verstrijken van deze periode kenbaar te maken via info@happylifestyle4u.nl.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van tijdschriften mag stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden.
3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst dient u direct nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te maken via info@happylifestyle4u.nl.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.